Test


Information om utsjöskepparintyg

Vi har totalt 3 utsjöskepparintyg-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: utsjöskepparintyg i Stockholm, utsjöskepparintyg i Göteborg, utsjöskepparintyg i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


utsjöskepparintyg

Utsjöskepparintyg är en fortsättning på kustskepparintyg och inriktar sig på längre resor utmed kontinenten. Tidvatten, tullbestämmelser, utländska sjökort samt regler för kanaler och floder behandlas. Utsjöskepparintyget är inte obligatorisk för längre resor till havs. Däremot krävs kanalintyg för att få färdas på de europeiska inre vattenvägarna.

Nedan följer information från Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) för dig som veta mer om vad som gäller för Utsjöskepparintyg idag.

Allmänt om Utsjöskepparintyget

Utsjöskepparintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper och färdigheter om navigering, planering, meteorologi, säkerhet, sjömanskap m.m. som erfordras för att genomföra en längre resa med fritidsfartyg utmed kontinenter och på europeiska inre vattenvägar.

För att få Utsjöskepparintyg ska den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförrättare auktoriserad av NFB.

Lista över av NFB auktoriserade förhörsförrättare kan erhållas hos NFB. Avgift för prövning är 250 kronor.

Kunskapsfordringar för Utsjöskepparintyg (gällande från januari 1998)
För erhållande av Utsjöskepparintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar.

Sökande ska inneha kustskepparintyg eller motsvarande kompetens.

Prövningen ska bestå av ett skriftligt prov och vid behov ett muntligt förhör, vilka genomförs vid ett och samma tillfälle. Det skriftliga provet ska genomföras på högst två timmar. Det muntliga förhöret ska ske i form av individuellt förhör med utgångspunkt från resultatet av det skriftliga provet. Vid prövningens slut ska förhörsförrättaren meddela, om prövningen godkänts eller ej.

I det följande avses med:

Kännedom att en sökande utan krav på detaljkunskap på ett i huvudsak riktigt sätt kan redogöra för aktuellt avsnitt.

Kunskap att en sökande med krav på detaljkunskap på ett riktigt sätt kan redogöra för aktuellt avsnitt.

Färdighet att en sökande under realistiska tidsförhållanden praktiskt kan lösa aktuell uppgift på ett godtagbart sätt.

Meteorologi och väderprognoser

Kännedom om olika typer av prognoser och om prognosområden.

Kännedom om terminologi (främst engelska uttryck)

Kännedom om förekomsten av lokala säsongsvindar

Kännedom om vågbildning (fetch, tid, vattendjup) ostörda vågens utseende, dyning och uppgrundningars inverkan på våghöjden.

Tidvatten och tidvattenströmmar

Kännedom om orsaker till tidvatten.

Kännedom om olika tidvattennivåer och nollnivån.

Kännedom om onormalt tidvatten.

Färdigheter i användning av tidvattentabeller.

Färdigheter i beräkning av tider och höjder i standardhamnar och sekundärhamnar

Färdigheter i beräkning av tid och höjd mellan låg- och högvatten med hjälp av diagram och (ev) tolftedelsregeln.

Kännedom om användningen av strömkartor, sjökort och nautikalalmanackor.

Kännedom om uppkomsten av stark ström, strömvirvlar och brottsjöar.

Kännedom om effekter vid stark vind och tidvatten.

Navigering
Färdigheter i kurssättning och strömsättning, fart-, tid- och distansberäkningar samt beräkning av lämpliga avgångs- och ankomsttider till/från hamnar; allt med hänsyn taget till förekomsten av tidvatten.

Kännedom om och färdighet i död räkning (grafiskt).

Kännedom om olika metoder för död räkning och bestämning av osäkerhetsområdet samt hur man kan skatta läget med hänsyn till strömsättningen.

Sjökort och utmärkningssystem
Kännedom om beteckningar och djupangivelser i andra länders sjökort.

Kännedom om förekomst av olika sjökortsdatum.

Kännedom om utmärkningssystem på inre vatten-vägar i Europa.

Kännedom om sjökorts tillförlitlighet.

Nautiska hjälpmedel
Kännedom om ortsbestämning med hjälp av radiopejling och dess begränsningar.

Kännedom om elektroniska navigeringshjälpmedel (GPS, Decca, radar, elektroniska kompasser, vindinstrument, PC-baserade system) och dessas pålitlighet.

Kännedom om användning av Waypoints.

Dokument
Kännedom om nödvändiga skeppshandlingar för resa till utrikes ort med fritidsfartyg tullbestämmelser (nationalitetshandling, ägarhandling, försäkringshandling, besättningslista, loggbok/dagbok) och klarering
Kännedom om nödvändiga personliga handlingar för utrikes resa med fritidsfartyg (pass, visum, nautiska kompetensintyg, sjukförsäkringshandlig).

Kännedom om gällande tull- och inklareringsbestämmelser för europeiska länder (myndighets-kontakter och tullista, nations- och artighetsflaggor, eventuella garantier, signalflaggor).

Planering av långfärd
Kunskap om olika sjökort och pilots och annan litteratur av vikt.

Kännedom om mathållning och rutiner ombord med utgångspunkt från besättningens säkerhet och prestationsförmåga.

Kännedom om vaktfördelning vid gång under längre tid.

Besättning

Kännedom om vikten av ett kompetent ledarskap (och vad det innebär) och en kompetent besättning.

Båt och utrustning
Kännedom om olika båttypers egenskaper med avseende på farvatten och vädertyper (skrov och köl, ventilstorlekar, skrovstyrka, riggtyp, motortyp m.m.).

Kännedom om utrustning och underhåll i synnerhet med hänsyn till säkerhet ombord.

Kännedom om utrustningar och anordningar som ökar besättningens bekvämlighet (lämplig jolle, dunkar för tankning, självstyrning m.m.)

Säkerhet
Kännedom om olika förtöjnings- och ankringsprinciper.

Kännedom om hur sjöräddningen larmas i länder längs färden.

Kännedom om lämplig säkerhetsutrustning för fritidsfartyg vid långfärd.

Kännedom om Radio Medical-systemet.

Kännedom om användningen av SRC utomlands.

Kännedom om GMDSS och EPIRB.

Kännedom om att man har ett för färden lämpligt skeppsapotek

Kännedom om vikten av att inhämta information om smittorisker samt nödvändiga vaccinationer för resan.

Kännedom om solens, salters och vattnets påverkan på kroppen och möjligheter att förebygga skador av dessa.

Kännedom om och färdighet i att ta hand om klämskador, stukningar, benbrott, hjärnskakningar och större sårskador.

Kännedom om hur man förebygger och tar hand om sjösjuka samt rubbad vätskebalans.

Sjömanskap
Kännedom om åtgärder för gång i och inför hårt väder.

Kännedom om förtöjnings- och ankringsprinciper särskilt med hänsyn till förekomsten av tidvatten.

Floder och kanaler

Kännedom om gällande bestämmelser för färd på europeiska inre vattenvägar.

( inre vattenvägar )

Kännedom om förekommande slusstyper och tekniken vid slussning.Tillbaka till listan över artiklar