Test


Information om radarintyg

Vi har totalt 4 radarintyg-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: radarintyg i Stockholm, radarintyg i Göteborg, radarintyg i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


radarintyg

Radarintyg är för dig som vill lära dig navigera i förhållanden med dålig sikt samt i trånga farvatten. Radarintygskursen tar också upp plottring, navigeringsmetoder samt radarns principer och handhavande.

Nedan följer information från Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) för dig som veta mer om vad som gäller för Radarintyg idag.


Radarintyg för fritidsbåt Fastställt av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, den 2 mars 1989, i den lydelse den har fr o m den 1:a december 1999.

Allmänt om intyget
Målet med utbildningen och intyget är att öka kunskaperna om riktig användning av radar i fritidsbåt och härmed minska risker för olyckor vid radarnavigering.

Radarintyg för fritidsbåt är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska och praktiska kunskaper radarnavigation som erfordras för att framföra en båt med hjälp av radar.

Intyget administreras av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB.

För att få intyget skall den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförrättare, som är auktoriserad härtill av NFB. Lista över auktoriserade förhörsförrättare kan erhållas hos NFB.

Anmälan till prövning görs hos förhörsförrättaren, som bestämmer tid och plats för prövningen. Avgift för prövningen är 300 kronor. Avgiften för förnyat teoretiskt prov är 50 kronor och för förnyat praktiskt prov 150 kronor. Avgifterna erläggs till förhörsförrättare. Kostnad för båt och bränsle vid praktiskt prov ingår ej i avgiften.

Formuläret för intyget skall förhörsförrättaren köpa hos NFB.

Fordringar för radarintyg för fritidsbåt
För erhållande av radarintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar.

Förutsättning för prövning

Sökande skall före prövningen:

ha fyllt femton år
ha avlagt lägst Förarintyg, samt
ha praktisk erfarenhet av att föra båt.
Prövningen skall bestå av ett skriftligt förhör och ett praktsikt prov inför en av NFB auktoriserad förhörsförrättare

Det skriftliga förhöret skall av en väl förberedd prövande kunna genomföras på cirka en timme. Vid förhörets slut skall den prövande meddelas sitt resultat.

Det praktiska provet skall ske i en båt försedd med en modern mindre radar. Den prövande skall själv visa praktiskt handhavande och förmåga att genomföra radarnavigering. Detta prov får samordnas med praktisk övning som ingår i kursen.

Om kursen leds av förhörsförrättaren äger denne rätt att pröva sina egna elever. Det skriftliga förhöret och det praktiska provet bör då utföras som fristående provmoment.

Kunskapsfordringar
I det följande avses med

Kännedom att en sökande utan krav på detaljkunskap på ett i huvudsak riktigt sätt kan redogöra för aktuellt avsnitt.

Kunskap att en sökande med krav på detaljkunskap på ett riktigt sätt kan redogöra för aktuellt avsnitt.

Färdighet att en sökande under realistiska tidsförhållanden kan lösa aktuell uppgift på ett godtagbart sätt.

Det teoretiska provet skall omfatta följande:
NFBs kunskapsfordringar för kustskepparintyg gäller i här tillämpliga delar. Härutöver gäller följande kunskapsfordringar avseende radarnavigering:

De internationella sjövägsreglerna
Kunskap med speciell inriktning på radarnavigering utan att vara "i sikte" av varandra. Särskilt bör uppmärksammas:

Kap A regel 2 Ansvar, kap B reg 5 Utkik, 6 Säker fart, 7 Risk för kollision, 8 Åtgärd för att undvika kollision, 19 Uppträdande i nedsatt sikt.

Radarns principer
Kännedom om radarns uppbyggnad.

Kännedom om mindre radarapparaters prestanda, begränsningar samt radarmålets egenskaper och ekoförbättrande åtgärder

Radarns handhavande

Färdighet i att starta och ställa in radarn, att kontinuerligt justera inställningarna samt att byta skala för bästa överblick.

Kunskap om den inverkan, som pulslängd och lobbredd har på radarbilden samt antennhöjdens betydelse.

Kännedom om yttres påverkan som sjögång, regn, etc.

Kunskap om metoder för inom- och utomskärsnavigering med hjälp av radar i prickad led och i outprickat farvatten.

Tolkning av radarbilden

Färdighet i lägesbestämning med användande av radarnavigeringsskiva, flera avstånd samt avstånd och bäring.

Färdighet i hur färdväg väljs så att onödig kontakt med tyngre trafik undviks.
Metoder för navigering
Färdighet i att preparera sjökort för radarnavigering så att metodisk radarnavigering kan genomföras.

Färdplanering

Kännedom om metoder för angöring av kust med radar som huvudhjälpmedel.

Radarnavigeringshjälpmedel

Kännedom om den hjälp som Raconanläggningar och radarreflektorer kan ge samt deras beteckningar i sjökort.

Kollisionsförhindrande åtgärder

Färdighet att bedöma om kollisionsrisk föreligger.

Kunskap om att skilja på fasta och rörliga ekon.

Färdighet i att utföra ett plott så att tid (TCPA) och minsta passageavstånd (CPA) erhålles samt kunna ange ekots sanna kurs och fart.

Kunskap om egna åtgärder, baserade på genomfört plott.

Kännedom om metodisk följning av rörliga ekon inomskärs.

Arbetsfördelning och kommunikation
Kännedom om fördelning av arbetsuppgifter och vikten av klara ansvarsgränser.

Kännedom om om vikten av kommunikation mellan radarnavigatören och rorgängaren, avseende både löpande allmän information och order vid åtgärder.

Hälsorisker
Kännedom om hälsorisker med radaranläggning.

Övrigt
Kunskap om utseende och betydelse av signal från SART.

Kännedom om större och mindre fartygs stoppdistanser, girkurvor och manöveregenskaper för att kunna planera lämplig färdväg.

Det praktiska provet skall omfatta följande moment i vilka den prövande skall visa färdighet

1. Starta och utföra inställning av radarn, kontinuerlig justering och skalbyten
för bästa överblick.

2. Genomföra radarnavigering i trånga farvatten med förtäckta rutor.

3. Bildtolkning, målföljning samt plotting.

4. Bedömning av kollisionsrisk. Om möjlighet finns vid annan trafik.Tillbaka till listan över artiklar