Test


Information om manöverintyg för högfartsbåt / högfartintyg

Vi har totalt 9 manöverintyg för högfartsbåt-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: manöverintyg för högfartsbåt i Stockholm, manöverintyg för högfartsbåt i Göteborg, manöverintyg för högfartsbåt i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


manöverintyg för högfartsbåt / högfartintyg

Manövrering av högfartsbåt/ Högfartintyg är en viktig kurs för dig som har en båt som kan gå i mer än 25-30 knop. Kursen tar upp trimplan, körteknik i hög sjö och syftar till att bidra till en säker körning.

Personer som kan visa upp ett manöverintyg för högfartsbåt eller högre yrkesmässig nautisk kompetens kommer automatiskt att kunna få ett båtkörkort klass 3. Båtkörkort Klass 3 har en åldersgräns på 18 år och gäller för båtar som kan gå fortare än 30 knop.

Nedan följer information från Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) för dig som veta mer om vad som gäller för Manöverintyg för högfartsbåt/ Högfartintyg idag.

Fastställt av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, den 4 april 1989, i den lydelse den har fr.o.m. den 6 november 1989.

Denna kompetens avses utgöra:

dels ett komplement till Förarintyg för fritidsbåt

dels en förarkompetens för högfartsbåt för färd inom känt område och

dels en kompetens för rorsman i högfartsbåt med navigatör.

Kompetensen avser inte färd i dålig sikt och innebär inte kunskaper i navigation.

För att få ett manöverintyg för högfartsbåt skall sökandes teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter prövas av förhörsförrättare som är auktoriserad därtill av NFB.

Anmälan till prövning görs hos förhörsförrättaren som bestämmer tider och platser för de olika proven. Avgiften för prövningen är 300 kronor. Avgiften för förnyat teoretiskt prov är 50 kronor och för förnyat praktiskt prov 150 kronor. Avgifterna erlägges till förhörsförrättaren. Kostnaden för båt och bränsle vid praktiskt prov ingår ej i avgiften. Formuläret för intyget skall förhörsförrättaren köpa hos NFB.

Kunskapsfordringar för manöverprov för högfartsbåt
För erhållande av manöverintyg för högfartsbåt gäller nedan angivna fordringar på teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Provet av de teoretiska kunskaperna skall vara skriftligt och kan vid behov kompletteras med ett muntligt förhör och skall ha genomförts på ett tillfredsställande sätt innan praktiskt prov i båt genomföres. Det praktiska provet skall genomföras i en båt som med elev och förhörsförrättare skall kunna ha en hastighet av minst 25 knop. Den skall vara utrustad med powertrim och reglerbara trimplan. Undantagsvis kan båt utan denna utrustning användas. I så fall skall möjlighet till viktsförflyttningar finnas för att åstadkomma samma effekter som av powertrim och trimplan.

Vid prövningen skall särskild vikt fästas vid den sökandes mognad och förutsättningar att som rorsman i en högfartsbåt kunna tillämpa föreskrivna kunskaper.

I det följande avses med:

Kännedom att en sökande utan krav på detaljkunskap på ett i huvudsak riktigt sätt kan redogöra för aktuella avsnitt.

Kunskap att en sökande med krav på detaljkunskap på ett riktigt sätt kan redogöra för aktuella avsnitt.

Färdighet att en sökande under realistiska tidsförhållanden praktiskt kan lösa aktuell uppgift på ett godtagbart sätt.

Det teoretiska provet skall omfatta följande:
De internationella sjövägsreglerna och sjötrafikkungörelsen

Regel 2, 5, 6a, 8, 9a, 13, 14, 15, 16 och 18.

Kunskap om följande internationella sjövägsregler:

Kännedom om följande internationella sjövägsregler:

Regel 3a, 3b, 3c, 11, 17, 21, 23, 24, 25 och bilaga 4, 1 och 2 §§.

Kännedom om dykarflaggan "A" och dess innebörd.

Etiska regler, sjöräddning
Kunskap om NFBs regler om "Sjövett och hänsyn i och sjölagen högfartsbåt".

Kännedom om hur sjöräddningen alarmeras.

Kännedom om sjölagens 324 och 325 §§ (ansvarsbestämmelser).

Att köra högfartsbåt
Kännedom om olika skrovformers lämplighet för sjö vid olika hastigheter.

Kännedom om trimlägets inverkan på båtens köregenskaper och om hur trimläget påverkas.

Kännedom om omkörningsteknik genom svallvågor.

Kännedom om snabba båtars giregenskaper.

Kännedom om risker vid hastigheter i båts övre hastighets-register.

Högfartsbåtens uppbyggnad
Kännedom om allmänna kvalitets- och hållfasthetskrav och utrustning på skrov, på fast och lös utrustning samt om lämplig utformning av förarplats och personutrymme.

Kännedom om lämplig säkerhetsutrustning inklusive bogseringsmöjligheter.

Säkerhet och miljö
Kännedom om olika personliga flythjälpmedel samt deras styrka, lämplighet och funktion vid fall i vattnet i hög fart.

Kännedom om funktionen hos många vanliga typer av säkerhetskontakter.

Kännedom om brandrisken med olika typer av bränslen och om brandskyddsåtgärder.

Kännedom om förbudet att släppa petroleumprodukter i vattnet, även blandningar med vatten.

Färdighet i att slå de vanligaste förtöjningsknoparna.

Det praktiska provet skall omfatta följande moment i vilka den prövande skall visa färdighet.
1. Utläggning och tilläggning vid kaj i lä och lovart.
2. Stävtilläggning.
3. "Man-över-bord"-manöver med föremål som driver.
4. Fler körningar med upprepade kraftiga svängar på fritt vatten och ökade hastigheter upp till vad som kan anses vara högsta lämpliga fart för den använda båten.
5. Utföra undanmanöver i hög fart.
6. Backning in mellan bojar.
7. Inställning av trimläget i marschfart för anpassning till rådande sjö och vid upp-planing.
8. Praktiska tillämpningar av sjövägsregler och av reglerna för sjövett och hänsyn i högfartsbåt
9. Förtöjningsteknik.

NFBs regler om sjövett och hänsyn i högfartsbåt
Anpassa farten till rådande förhållanden.

Kan din båt bli inblandad i en närsituation med risk för kollision -- sakta ned.

Är sikten sådan att du inte ser om det ligger något i vattnet framför båten – sakta ned.
(Solglitter kan dölja badande, stockar, stenar, m. m.)

Är du osäker på var du är - - stoppa.

På okända vatten

Att manövrera en snabb båt kräver full koncentration. Att navigera en snabb båt kräver också full koncentration. Det är två olika uppgifter som kräver två kunniga personer.

Markera din avsikt

Då kan dina medtrafikanter förutse din manöver och vara förberedda.

Kom aldrig nära en annan båt

Du vet aldrig vad den andre tänker ta sig för. Ge dig själv och den andre marginaler. Smyg ej under aktern på den upphunne. Gör du själv kraftiga vågor skapar du problem för den upphunne, om du är för nära.

Styr inte rakt mot en långsam båt

En långsam båt har få möjligheter att hålla undan för en snabb båt. Han kan känna sig utlämnad och orolig när han ser stäven på en snabb båt komma mot sig. Han kan då göra oväntade manövrar och därmed skapa en farlig situation.

Håll ut från uddar

Ju fortare du kör, desto längre ut. Det kan komma en annan snabb båt bakom udden.

Undvik fåglar på vattnet

Alla hinner inte flyga undan eller dyka.

Bullra inte i onödan

Välj din väg, undvik att störa vid bebyggelse.

Tänk på de vågor du skapar

De kan störa och orsaka skador.

KÖR PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT DU ACCEPTERAS AV DIN OMGIVNINGTillbaka till listan över artiklar