Test


Information om kanalintyg

Vi har totalt 1 kanalintyg-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: kanalintyg i Stockholm, kanalintyg i Göteborg, kanalintyg i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


kanalintyg

Kanalintyg krävs för att få färdas på de europeiska inre vattenvägarna.

Kanalintyg är ett bevis på att du har kunskaper om de sjömärken och signalfigurer som gäller på kanaler. Du får kännedom om slussteknik, slusstyper och gällande bestämmelser. Tillsammans med förarintyg och båtpraktik ger kanalintyg behörighet att färdas på de europeiska vattenvägarna. Utan kanalintyget riskerar du onödiga och dyra böter.

Nedan följer information från Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) för dig som veta mer om vad som gäller för Kanalintyg idag.

Allmänt om Kanalintyget
Kanalintyget ger, tillsammans med Förarintyg eller Kustskepparintyg samt båtpraktik, behörighet att färdas på de Europeiska inre vattenvägarna.
För att få Kanalintyg skall den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförrättare auktoriserad av NFB. Lista över av NFB auktoriserade förhörsförrättare kan erhållas hos NFB. Avgift för prövningen är 300 kronor.

Förutsättningar och kunskapsfordringar
För erhållande av Kanalintyget gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar.
Sökande skall inneha Förarintyg eller Kustskepparintyg samt båtpraktik.
Prövningen skall bestå av ett skriftligt prov som kan kompletteras med ett muntligt förhör, vilka genomförs vid ett och samma tillfälle. Det skriftliga provet skall genomföras på högst en timme. Vid prövningens slut skall förhörsförrättaren meddela om prövningen godkänts eller ej. Sökande skall ha fyllt 15 år vid provtillfället.

Kunskapsfordringar

Sökande skall ha kännedom om innehållet i CEVNI – Code Européen des Voies de Navigation Intérieure. CEVNI beskriver signaler, regler och tillvägagångssätt vid navigering på Europas inre vattenvägar. Europa är genomkorsat av floder, sjöar och kanaler som flitigt trafikeras av yrkestrafik. I fritidsbåtar på dessa vatten är det nödvändigt att känna till regelverket CEVNI och hur man skall förhålla sig till yrkestrafiken.
Kännedom definieras som: Sökande skall utan krav på detaljkunskap på ett i huvudsak riktigt sätt redogöra för aktuella avsnitt.

CEVNI - definitioner
Kännedom om CEVNIs definition av ”båt” och ”småfartyg”, skepparens och besättningens ansvar, märkning av fartyg samt dokument och litteratur som skall finnas ombord.

Fartygsljus och dagersignaler
Kännedom om vilka fartygsljus och dagersignaler som kan förekomma på inre vattenvägarna, deras betydelser och hur dessa skall föras.

Nödsignaler
Kännedom om de nödsignaler som kan förekomma på de inre vattenvägarna.

Ljudsignaler
Kännedom om de ljudsignaler som kan förekomma på de inre vattenvägarna och hur de används.

Sjömärken och Sjövägsmärken
Kännedom om sjömärken och sjövägsmärken som kan förekomma på de inre vattenvägarna och dess betydelse.

Sjövägsregler
Kännedom om definition av vattenvägar kategori I och II, uppströms och nedströms. Kännedom om väjningsregler, likaså vilka regler som gäller för möte mellan fartyg, omkörning av fartyg och korsande fartyg. Hur fartyg navigerar i nedsatt sikt, hur man skall agera vid risk för fara och övriga sjövägsregler som gäller på de inre vattenvägarna.

Förtöjning
Kännedom om förtöjning, ankring och fastgörning av fartyg på de inre vattenvägarna samt vilka områden som är tillåtna för förtöjning.

Förhindrande av miljöförstöring
Kännedom om skyldighet att visa vaksamhet vid färd på de inre vattenvägarna, förbud mot utsläpp och tippning, hantering av avfall ombord, målning och utvändig rengöring.Tillbaka till listan över artiklar