Test


Information om förarintyg / båtkörkort

Vi har totalt 64 förarintyg/båtkörkort-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: förarintyg/båtkörkort i Stockholm, förarintyg/båtkörkort i Göteborg, förarintyg/båtkörkort i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


förarintyg / båtkörkort

Förarintyg
Förarintyg är den vanligaste utbildningen för båtförare och kommer, med stor sannolikhet, att ersättas med båtkörkortet.

Förarintyget ger en grundläggande förståelse för framförande av fritidsbåt inomskärs och är ett bevis på att du har kunskaper inom sjösäkerhet, navigation och sjövett.

Förarintygsutbildningen innehåller metoder för navigering till sjöss, väjningsregler, ljussignaler och säkerhetstänkande. En förarintygskurs kan läsas på distans, som intensivkurs och/ eller som en kurs under längre tid med praktiska inslag. Förarintygskursen avslutas med ett teoretiskt prov. Efter godkänd förarintygsexamen kommer detta intyg i framtiden kunna bytas ut mot båtkörkort. Förarintyget är ett krav om du vill hyra en båt utomlands och kommer snart vara obligatoriskt vid hyra av båt i Sverige.

Båtkörkort
Arbetet med införande av båtkörkort är en reaktion på de senaste årens kraftiga ökning av båttrafik och olyckor på den svenska sjön.

Under senare år har vi fått fler och kraftfullare båtar och trycket runt våra kuster har ökat, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson i en artikel i DN och poängterar vikten av att som båtförare lära sig att ta ett större ansvar på sjön. Båtkörkortet är ett steg i den riktningen.

Idag finns det vare sig åldersbegränsning eller kompetenskrav för båtförare. Ett båtkörkort kommer vid införande således ändra på detta. Redan under 2009 kommer det krävas ett förarintyg för att kunna köra de flesta typer av motorbåtar som är längre än 10 meter och som kan framföras i minst 15 knop.

Båtarna kommer att delas in i tre kompetensklasser:
 

• Ett båtkörkort Klass 1, med en åldersgräns på 15 år för båtar som är längre än 10 meter eller som kan gå fortare än 15 knop. Personer som kan visa upp ett förarintyg kommer automatiskt att kunna få ett båtkörkort klass 1.

• Ett andra båtkörkort Klass 2 med en åldersgräns på 15 år för båtar som är längre än 12 meter och bredare än fyra meter. Personer som kan visa upp kustskepparintyg eller högre yrkesmässig nautisk kompetens kommer automatiskt att kunna få ett båtkörkort klass 2.

• Ett tredje båtkörkort Klass 3 med en åldersgräns på 18 år för båtar som kan gå fortare än 30 knop. Personer som kan visa upp ett manöverintyg för högfartsbåt eller högre yrkesmässig nautisk kompetens kommer automatiskt att kunna få ett båtkörkort klass 3.

Kravet på båtkörtkort kommer att innefatta alla båtförare, men vissa undantag finns. Personer äldre än 55 år får automatiskt båtkörtkort (den lägsta behörigheten, klass 1) eftersom denna åldersgrupp anses tillräckligt erfarna. För högre kompetensklasser måste utbildning med kunskapsprov genomföras. Samma villkor gäller för dem som bor permanent på öar där det saknas bro-, och bilfärjeförbindelser.

Nedan följer information från Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) för dig som veta mer om vad som gäller för förarintyg för fritidsbåt idag. Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) har ännu inte informerat om det framtida båtkörtkortet.

Allmänt om förarintyg för fritidsbåt (gällande från januari 2003)
Förarintyg för fritidsbåt är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap mm, för att föra fritidsbåt inomskärs och i skyddade vatten.

Förarintyg medför inte behörighet för innehavaren att utöva befäl på svenskt handelsfartyg eller att föra fritidsfartyg som avses i kungörelse (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar.

För att få Förarintyg för fritidsbåt ska den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförrättare, auktoriserad av NFB.

Avgift för prövning är 300 kronor.

Förutsättningar
För erhållande av Förarintyg för fritidsbåtar gäller nedan angivna kunskapsfordringar. Prövningen ska vara skriftlig men kan kompletteras med ett muntligt förhör. Räknedosa får inte användas. Vid prövmingens slut ska förhörsförättaren meddela om prövningen godkänts eller ej. Sökanden ska under kalenderåret ha fyllt lägst 12 år.

I det följande avses med:

Kännedom att en sökanden utan krav på detaljkunskap på ett i huvudsak riktigt sätt kan redogöra för aktuellt avsnitt.

Kunskap att en sökande med krav på detaljkunskap på ett riktigt sätt kan redogöra för aktuellt avsnitt.

Färdighet att en sökande under realistiska tidsförhållanden praktiskt kan lösa aktuell uppgift på ett godtagbart sätt.

Kunskapsfordringar
DE INTERNATIONELLA SJÖVÄGSREGLERNA

Kapitel A - Allmänt
Kunskap om tillämpningsföreskrifter, bestämmelser om ansvar och definitioner för att rätt kunna tillämpa de internationella sjövägsreglerna främst med avseende på vad som nedan anges under respektive kapitel.

Kapitel B - Styrnings-och seglingsregler
Kunskap om samtliga regler som kommer till användning och som ska kunna tillämpas vid förande av båt.

Kapitel C - Fartygsljus och signalfigurer
Kännedom om principerna för lanterneföring, regel 20, 21, 23A, 23C, 25 samt regel 25e och 27e 2).

Kapitel D Ljud- och ljussignaler
Kunskap om de ljudsignaler som ska avges från båt, regel 32, 34a och 34d.

Kännedom om övriga förekommande ljud-och ljussignaler från fartyg.

Kunskap om egna åtgärder då signal uppfattas.

Kunskap om nödsignaler, bilaga 4 1§ a-k samt 2§.

SJÖTRAFIKFÖRORDNINGEN ( SFS 1986:300)
Kännedom om 3 kapitlet 5§, förbud att förtöja vid sjömärken.

SJÖLAGEN
Kännedom om sjölagens:

Kap. §

1 9 fartygs sjövärdighet-bemanning-utrustning-mm

6 1 befälhavarens ansvar för fartygets sjövärdighet

6 6 befälhavarens ansvar och skyldigheter vid sjönöd

8 4 befälhavarens ansvar och skyldighet vid sammanstötning

20 2 påföljd för brist i gott sjömanskap

20 3 onödigt störande

20 4 sjöfylleri

20 5 grovt sjöfylleri

PUBLIKATIONER
Kännedom om den hjälp vid navigeringen som kan erhållas från Svenska kusthandbok, privat utgivna seglingsbeskrivningar, Sjötrafikföreskrifter m.m. Underrättelser för båtsporten (Ufb).

SVENSKA SJÖKORT, BETECKNINGAR OCH FÖRKORTNINGAR DÄRI
Kännedom om olika slag av svenska sjökort, Kort 1 samt om val av sjökort.

Kunskap om de beteckningar och förkortningar i sjökort som är av vikt vid navigering inomskärs.

UTMÄRKNINGSSYSTEMET OCH OLIKA SLAG AV SJÖMÄRKEN I SVENSKA FARVATTEN
Kunskap om gällande utmärkningssystem och de sjövägmärken som ska beaktas vid förande av båt samt

Kännedom om fasta sjömärken

KOMPASSEN OCH ANDRA NAUTISKA HJÄLPMEDEL
Kunskap om kompassens 360° -system.

Färdighet i bruket av kompass i båt samt

Kännedom om hur kompassen bör placeras och hanteras ombord med hänsyn till deviationen.

Kännedom om missvisningens storlek i hemmafarvatten.

Kännedom om satellitnavigeringens möjligheter och begränsningar.

PRAKTISKT SJÖKORTSARBETE
Kunskap och färdighet i att uppmäta distanser, ta ut kurser och bäringar (orättade), utföra fart-,tid- och distansberäkningar, markera ett läge med känd latitud och longitud och positionsbestämma en i sjökortet angiven punkt.

Kännedom om hur man uppskattar avdriftens storlek och hur man kan kompensera denna genom att "hålla upp".

METODER FÖR NAVIGERING
Kännedom om hur man planerar färd med hjälp av i sjökortet kända objekt.

Kunskap om hur man med ledning av ett sjökort navigerar under dagen i en prickad led och i outprickat farvatten. Kännedom om hur man navigerar under mörker med ledning av olika typer av farledsfyrar.

Kännedom om hur man navigerar samt övriga åtgärder vid nedsatt sikt.

SVENSK SJÖRÄDDNING
Kunskap om hur sjöräddningen larmas samt vilka åtgärder som kan vidtas för att inte sjöräddningen omotiverat larmas genom egen försummelse.

Kunskap om skyldigheten att ingripa samt lämna bistånd till nödställda där detta kan ske utan fara för egen säkerhet (SjöL 6:6 2:a st)

SÄKERHET M.M.
Kännedom om lämplig säkerhetsutrustning för fritidsbåtar och bruket av denna samt de vanligast förebyggande åtgärderna mot brand i båtar (se t ex Sjöfartsverkets broschyr "Säkerhet Ombord").

Kunskap om när och hur brandsläckare, räddningsväst, flytplagg och övrig nöd- och säkerhetsutrustning ska användas.

Kännedom om den hjälp som instruktionsbok och felsökningsschema kan ge vid handhavande av motor och bränslen.

SJÖMANSKAP M.M.
Kännedom om vilka åtgärder och manövrar som kan vidtas vid "man-överbord" och vid ombordtagning av nödställd.

Kännedom om åtgärder vid hårt väder och om metoder och principer för ankring, förtöjning och bogsering.

Färdighet att utföra dubbelt halvslag, råbandsknop, skotstek och pålstek samt hur de används.

Kännedom om roder- och propellerverkan.

Kännedom om båtars svallegenskaper.

MILJÖ
Kännedom om nödvändigheten att informera sig om miljölagar för färden.

Kännedom om 2 kap 2§ lagen (1980:424) mot vattenförorening från fartyg.

Kännedom om 1 kap 1§ 2st och 6 kap 2§ och 5§ pkt 4 Sjöfartsverkets kungörelse ( 1985:19) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.

Kännedom om svenska bestämmelser för natur- och djurskyddsområden, allemansrätt och- skyldighet.

Kännedom om hantering av miljöfarligt material som kan förekomma i samband med fritidsbåtar.

VÄDER OCH VIND
Kännedom om den hjälp som kan fås av väderleksrapporter i massmedia, telefonsvarare och VHF.

Kännedom om den hjälp som kan fås från barometern.

Kännedom om vindriktningar vid låg- och högtryck, ovädersmoln.

Kännedom om sjöbris.

SJUKVÅRD
Kännedom om lämpligt innehåll i en förbandslåda.

Kännedom om ABC-åtgärderna (åtgärder vid andningsstopp, blödning och cirkulationssvikt).

Kännedom om de första varningstecknen vid nedkylning (hypotermi) samt åtgärder.

Kännedom om åtgärder vid brännskador.

BÅTPRAKTIK
NFB rekommenderar, att sökanden, för att få inblick i handhavandet av en fritidsbåt och av praktisk navigering inomskärs eller i annat farvatten nära land, deltar i en övning, som beskrivs här nedan eller i annan likvärdig övning.

Målet med övningen är att väcka deltagarnas intresse att öva sin färdighet i navigering och hantering av båt. Övningen ska samtidigt ge deltagarna en uppfattning om hur de senare kan öva med den egna båten.

Med "likvärdig övning" avses annan övning, som innehåller i stort sett samma moment. . Viktigt är att varje deltagare utför de olika momenten. Moment nio kan utföras gemensamt. Övningen bör utföras i en fritidsbåt eller motsvarande (ej skepp).

intyg om deltagande i övningen tecknas i intygsboken av övningsledaren eller av förhörsförrättaren.

Övningen består av följande moment:

1. Läsa sjökort, utpeka objekt i naturen som markerats i sjökort och omvänt.

2. Styra efter kompass och i enslinje.

3. Utföra kurskontroll i enslinje.

4. Navigera i utprickat farvatten.

5. Utföra lägesbestämning.

6. Utföra "man-överbord"-manöver genom bärgning av fender eller dylikt.

7. Utföra manövrar för att erfara effekten av roder- och propellerverkan.

8. Utföra losskastning- och tilläggningsövning på lämpligt sätt.

9. Delta i förtöjning av båt med användning av spring.Tillbaka till listan över artiklar