Test


Information om båtmekanikerintyg

Vi har totalt 3 båtmekanikerintyg-utbildningar i hela Sverige här på Båtutbildningar.se.
Se även: båtmekanikerintyg i Stockholm, båtmekanikerintyg i Göteborg, båtmekanikerintyg i Malmö

Glöm inte att försäkra din båt, det är lätt hänt. Båtutbildningar.se rekommenderar att du jämför båtförsäkring med Insplanet .

Tillbaka till listan över artiklar


båtmekanikerintyg

Båtmekanikerintyg är ett bevis på att du har grundläggande kunskaper om utom- och inombordare. Du lär dig reparera mindre tekniska fel. Båtmekanikerintygskursen tar bl.a. upp elsystem, styrning och teknisk utrustning.

Nedan följer information från Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) för dig som veta mer om vad som gäller för Båtmekanikerintyg idag.

Fastställt av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, den 20 augusti 1989, i den lydelse den har fr.o.m. den 7 december 1989.

Målet med utbildningen och intyget är att öka kunskaperna i tekniska funktioner i båtar och härmed minska omfattningen av onödiga sjöräddningsinsatser.

Båtmekanikerintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska och praktiska kunskaper i nedanstående områden. Dessa kunskaper ger innehavaren möjlighet att förstå funktion, underhålla, felsöka samt kunna åtgärda vanliga fel.

Intyget administreras av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB.

För att få intyget skall den sökandes kunskaper prövas av en förhörsförrättare, som är auktoriserad härtill av NFB.

Anmälan till prövning görs hos förhörsförrättaren, som bestämmer tid och plats för prövningen. Avgift för prövningen är 250 kronor. Formuläret för intyget skall förhörsförrättaren köpa hos NFB.

Fordringar för Båtmekanikerintyg
För erhållande av Båtmekanikerintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar.

Förutsättningar för prövning:

Prövningen skall bestå av ett skriftligt förhör, kompletterat med praktiska prov.

Vid prövningens slut skall den prövade meddelas sitt resultat.

Kunskapsfordringar
I det följande avses med

Kännedom utan krav på detaljkunskap på ett i huvudsak riktigt sätt kunna redogöra för aktuellt avsnitt.

Kunskap med krav på detaljkunskap på ett riktigt sätt kunna redogöra för aktuellt avsnitt.

Färdighet under realistiska tidsförhållanden kunna lösa aktuell uppgift på ett godtagbart sätt.

Prövningen skall fastställa att kunskaper finns inom nedan angivna områden i sådan

omfattning att onödiga insatser från sjöräddningen undviks.

Prövningen skall omfatta såväl motorn, som båtens elsystem och annan utrustning.

Bensin-, diesel- samt inom- och utombordsmotorer skall behandlas.

Kännedom skall finnas i tillämpliga delar av nedanstående områden vad gäller funk-

tion, förebyggande underhåll och felsökning.

Vid färdighet bör instruktionsbok eller liknande användas.

Prövningen skall omfatta följande:

Handböcker

Kännedom - olika typer av böcker, innehåll, användning

Kännedom - felsökning, underhåll, åtgärder enligt handbok.

Motor

Kännedom - arbetssätt, takter

Färdighet - packningsreparationer (byta, täta)

Färdighet - byta remmar

Färdighet - nödstoppa motor.

Motorns system

Kännedom - för samtliga system, nedan, avseende ingående delar, funktion, underhåll och felsökning (för bränslesystem gäller KU).

Kylsystem Kännedom - åtgärder vid fel

Kännedom - vakumventil, funktion

Färdighet - byta impeller och termostat

Kännedom - rensa kylvattenintag, filter, oljekyl.

Smörjsystem

Kännedom - kontroller, villkor, när

Kännedom - oljors viskositet, innebörd, API

Kännedom - filter, typer, rengöring

Färdighet - byta olja och filter.

Tändsystem

Kännedom - felsökning, åtgärd vid enkla elfel

Kännedom - tändsystem (delar, funktion)

Kunskap/Färdighet - byta tändstift, brytarspetsar

Kännedom - kontaktproblem i tändsystemet.

Bränslesystem

Kunskap - systemuppbyggnad (ingående delar, funktion)

Kännedom - filter, spridare, pump (funktion)

Kännedom - åtgärder vid bränslestopp

Färdighet - byta filter

Färdighet - rensa bränslesystemet

Kunskap - jordning av tank, påfyllning och ledningar

Kännedom - tätning, rengöring av tankar och ledningar

Kännedom - avluftning (på utsidan)

Kännedom - montering och uppbyggnad

Kunskap - underhåll av bränsleledningar.

Bränsle

Kännedom - oktantal, skillnad och olika påverkan på motorn

Kännedom - bränsletyper, skillnad mellan olika

Kännedom - kontroll vid påfyllning (rätt bränsle, renhet).

Reglage/styrning

Kännedom - typer av nödstyrning

Kännedom - förbereda och koppla nödstyrning

Kännedom - åtgärder vid enklare fel.

Kraftöverföring

Kunskap - ingående delar

Kännedom - hydraulsystem (ingående delar, arbetsssätt)

Kännedom - underhåll

Kännedom - åtgärd vid enkla fel på backslag

Kännedom - stödlager funktion och underhåll

Kännedom - knutar, genomföringar

Kännedom - packboxar, tätningar

Färdighet - byta tätningar (ringar mm).

Propeller

Kännedom - diameter och stigning - betydelse, påverkan

Kännedom - byte av propeller, monteringsdetaljer, brytpinne

Kännedom - skillnader mellan olika typer; fast, folding, vrid.

Elsystem ombord

Kännedom - elsystemets uppbyggnad

Kännedom - räkna förbrukning i elsystemet (enheter, minimum kabelaareor, behov av säkringar, säkringsstorlekar, mm)

Kunskap - felsökning, åtgärd vid enkla elfel

Kännedom/ Kunskap - strömkoppling (land-båt, jordfel)

Kännedom - kontaktproblem i elsystem

Kännedom - elsystemets påverkan på skrovkorrosion bortkoppling av batteri från motor

Kännedom - startmotor/dynaastart, funktion, förbikoppling

Kännedom - batterier, skötsel.

Skrov

Kännedom - motorupphängning, betydelse, kontroll

Kännedom - motorrumsventilation

Kännedom - infästning av viktiga detaljer (pollare)

Kännedom - genomföringar (krav att ställa på utförande)

Kännedom - trimplan; funktion, åtgärder för förändring av gångläget, konsekvenser vid fel.

Kännedom - länspumpar, ventiler, självläns; åtgärd vid fel.

Vatten/Avlopp

Kännedom - ingående delar

Kännedom - tankar, ledningar (material).

Värmare

Kännedom - typer, funktion, bränslen

Kännedom - felsökning, åtgärd

Kännedom - skaderisker (skorsten/avgas - brännskador)

Kännedom - ventilation till boendeutrymmen

Kunskap/Färdighet - nödstoppa värmaren.

Kök

Kännedom - typer, funktion, bränslen (spis/ugn/kyl/mm)Kännedom - felsökning, åtgärd

Kännedom - skaderisker

Kännedom - gasolinstallation, krav

Kännedom - läcksökning, -tätning

Kännedom - gasfyllning utomlands (gaser, kopplingar).

Reservdelar

Kännedom - lämpliga reservdelar att medtaga ombord (Ex: impeller, tändstift, brytpinne, slangstumpar, rem, slangstumpar, filter)

Kännedom - verktyg.

Säkerhet

Kännedom - placering och handhavande av brandsläckare

Kännedom - utrustning, brandsläckartyper, pumpar mm

Kännedom - vätskor och gaser (antändningstemperatur, hantering)

Kännedom - läcktätning (skrov-)

Kännedom - avgassystem, funktion, risker

Kännedom - bränslepåfyllning, ventilation

Kännedom - reservbränsle

Kännedom - motorrumsfläkt

Nödåtgärder

Kännedom - nödavriggning (klippa av rigg)

Kännedom - användning av drivankare eller liknande

Kännedom - hur bogsera; koppling, hur dra, manövrar - ha fantasi för att tillfälligt lösa problem

Miljö

Kännedom - oljor; uppsamling, utsläpp, blandning med vatten

Kännedom - vätskor och gaser (hälsovådliga)

Kännedom - batterier; insamling

Kännedom - båtens störning på omgivningen (värmare/motor med buller och avgaser)Tillbaka till listan över artiklar